Gồm các lệnh về hướng dẫn sử dụng, thông tin trợ giúp, phiên bản phần mềm…

1.2.3

Hình 3.1e – Menu Trợ giúp

Mucluc