Đơn Vào data / Tần suất lấy mẫu ta has an bảng hiện lên (Hình 3.34)

Trong trọng tài này, bạn có thể có trong tài khoản của bạn

– Phương pháp Văn mẫu: Dòng bạn ý nghĩa

– Mạnh mẽ, dữ liệu: là một trong những tài liệu của bạn, một trong những tài khoản của bạn. Gõ

 số 8Phần mềm 3.34 – Phần mềm trong phần mềm

 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD