Vào menu Dữ liệu/Tần suất lấy mẫu ta có một bảng hiện lên (Hình 3.34)

Trong bảng này, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu tần suất lấy mẫu cho từng loại vật liệu bao gồm:

–       Phương pháp lấy mẫu: Dòng gợi ý phương pháp lấy mẫu được lấy từ tiêu chuẩn.

–       Tần suất lấy mẫu: là khối lượng vật liệu tối thiểu nhập về được lấy mẫu 1 lần, số liệu này được tách ra từ phương pháp lấy mẫu, sử dụng để tính toán số lượng mẫu cần lấy tương ứng với khối lượng vật liệu nhập về.

 8Hình 3.34 – Chỉnh sửa dữ liệu tần suất lấy mẫu