Bẻ dòng khi trình bày nội dung công việc

Khi bấm Alt+Enter để ngắt dòng Tên công việc trong cột Nội dung công việc, thì phần mềm sẽ ngắt dòng tại vị trí tương ứng khi trình bày sang biên bản nghiệm thu.

Lưu ý: Nếu nội dung tên công việc dài vẫn trên 1 dòng thì phần mềm tự động co giãn và tự động ngắt dòng bên biên bản nghiệm thu. Nhưng nếu dùng Alt+Enter thì người dùng phải tự căn chỉnh, ngắt dòng để vừa với khổ giấy trong biên bản nghiệm thu.

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD