Trong hướng dẫn sử dụng đã lưu ý bạn khi sử dụng phần mềm QLCL GXD không lưu file dạng .xlsx sẽ hỏng file. Chỉ lưu file dạng .xls hoặc .xlsm. Nhưng chắc nhiều đồng nghiệp không để ý nội dung này. Xin nhắc lại để các bạn chú ý.

Nếu lưu file dạng .xlsx các macro của phần mềm sẽ bị Excel xóa đi, bạn sẽ gặp lỗi dạng như sau:
Cannot run the macro “Ten file.xlsx!To_0DanhmucHSHT”. The macro may not be available in this workbook or all macros may be disabled.

Lưu file dạng .xlsx sẽ bị báo lỗi

Báo lỗi Cannot run the macro “Ten file.xlsx!To_0DanhmucHSHT”. The macro may not be available in this workbook or all macros may be disabled.