Các bạn có thể sử dụng mọi tính năng của Excel đề trình bày, định dạng các biểu mẫu và thực hiện các hàm, chức năng tính toán, lọc, truy vấn dữ liệu như bình thường.

Bạn có thể chèn cột, chèn dòng, chèn sheet, thêm/bớt dữ liệu, thông tin trong biểu mẫu tùy ý, phần mềm QLCL GXD vẫn chạy bình thường và đổ dữ liệu vào những vị trí đã đặt tên (Define Name).

Phần mềm QLCL GXD được lập trình chạy trên Excel với phương châm: chỉ lập trình những gì mà Excel không xử lý tự động được. Bạn cần chủ động sử dụng có hiệu quả và sáng tạo các tính năng rất mạnh của Excel phục vụ công việc, chứ không chỉ dựa vào các tính năng riêng của phần mềm.