Bạn có thể mở phần mềm QLCL GXD trước, rồi tìm và mở file hồ sơ QLCL đang làm dở ra làm tiếp. Trình tự mở như sau:

1. Mở phần mềm QLCL GXD/ 2. Dùng nút Mở hồ sơ (hoặc Ctrl+O)/ 3. Tìm đến file đang làm dở để mở ra.
Mucluc