Menu Ribbon của Phần mềm QLCL GXD tích hợp vào Excel gồm các nút lệnh, các menu con và các nút tích điều khiển như sau:

1.2

Hình 3.1b – Menu Ribbon

Mucluc