Ngoại trừ một số vị trí có menu chuột phải riêng như Nhập quy cách lấy mẫu hay Chọn ngày tháng nghiệm thu trong các sheet Danh mục thì khi kích phải vào vị trí bất kỳ bạn sẽ thấy menu chuột phải như hình dưới.

3.1.3

Phía trên là các lệnh của Excel, phía dưới hiện tại phần mềm có thêm 4 lệnh: Chèn dòng, Đánh lại số thứ tự, Tra biên bản và Tải biên bản từ danh mục;

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Chèn dòng Dùng khi muốn chèn thêm n dòng vào các bảng

2

Đánh lại số thứ tự Đánh lại số thứ tự các bản ghi trong các sheet danh mục

3

Tải biên bản từ danh mục Đưa số liệu của 1 bản ghi vào tất cả các biên bản (NT nội bộ, yêu cầu NT, nghiệm thu…) tạo thành một bộ hoàn chỉnh

 

Mucluc