Hồ sơ chất lượng là file Excel. Thao tác lưu: Sử dụng nút Lưu file  hoặc bấm Ctrl+S. Định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.

 

1.3

Hình 3.3 -Lưu file dự toán dạng . xlsm hoặc . xls

Chú ý : Sau khi lưu file lần đầu tiên đúng định dạng .xlsm hoặc .xls, từ sau chỉ cần bấm Ctrl+S như file Excel bình thường. Không lưu file dạng .xlsx khi mở ra thì toàn bộ file hồ sơ dự toán sẽ bị lỗi công thức.