File quản lý hồ sơ biên bản có rất nhiều sheet. Các sheet sẽ được quản lý ở các Sheet Danh mục, cụ thể như sau:

  • Sheet Danh mục hồ sơ: Quản lý chung các biên bản nghiệm thu
  • Sheet Danh muc NT vật liệu: Quản lý hồ sơ nghiệm thu vật liệu ở các sheet:

+ Lấy mẫu VL: Biên bản lấy mẫu vật liệu tại hiện trường.

+ NT nội bộ vật liệu: Biên bản nghiệm thu nội bộ vật liệu.

+                           YCNT vật liệu: Phiếu yêu cầu nghiệm thu vật liệu.

+ NT vật liệu: Mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu.

+ Vật liệu nhập về: Dữ liệu về vật liệu từ danh mục nghiệm thu vật liệu được xuất sang đây để phân tích và tổng hợp tùy theo ý bạn.

  • Sheet Danh mục NT công việc: Quản lý hồ sơ nghiệm thu công việc ở các sheet:

–     NT nội bộ công việc: Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ công việc.

–     YCNT công việc: Mẫu yêu cầu nghiệm thu công việc      .

–     NT công việc: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc.

  • Sheet Danh mục NT giai đoạn:

–     NT nội bộ giai đoạn: Mẫu nghiệm thu nội bộ giai đoạn               .

–     YCNT giai đoạn: Mẫu yêu cầu nghiệm thu giai đoạn.

–     NT giai đoạn: Mẫu biên bản nghiệm thu giai đoạn.

Mucluc