Bao gồm các lệnh Tạo hồ sơ

1.2.1

Hình 3.1c – Menu Hồ sơ

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Tạo hồ sơ Tạo một file hồ sơ chất lượng mới

2

Mở hồ sơ Mở hồ sơ chất lượng ra làm tiếp

3

Các tùy chọn Quy định các thông số cho phần mềm chạy

4

Chọn mẫu hồ sơ Chọn mẫu hồ sơ sử dụng mặc định với phần mềm

Mucluc