Câu hỏi: Trong bảng đó mình phải đánh lại nội dung, không chiếu nội dung qua được sao?

Trả lời:

Trong bảng đó mình không phải đánh lại nội dung. Phần mềm tự động thực hiện. Dữ liệu được tự đổ ra theo loại (mã công việc). Dữ liệu này bạn có thể chỉnh sửa thêm bớt tùy ý. Tham khảo mục I – 3.1.1. phần b (Tùy chọn sử dụng bảng đánh giá chất lượng); mục 3.3.2 (Sửa cơ sở dữ liệu về mã công việc); mục 3.4.2 (Hướng dẫn tra mã công việc).

Mucluc