Câu hỏi: Phần mềm QLCL GXD có trên Excel 2003 không? Tôi trong Excel 2003 có nhiều điểm như vậy trong hướng dẫn?

Mâm xôi:

Phần mềm của chúng tôi được cài đặt Excel 2007, 2010, 2013. Hướng dẫn hướng dẫn và hoàn hảo, sáng tạo và sáng tạo trong năm 2010. Bạn có thể làm được


Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD