Tag Archive

Tag Archives for " Phần mềm Quyết toán GXD "
1

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1. Bài tập ví dụ 

1.1.  Yêu cầu

Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để lập và hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán từng giai đoạn, quyết toán theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.2.  Cho biết

Các thông tin trong hợp đồng như sau:

–     Hợp đồng theo đơn giá cố định. Biểu giá hợp đồng xác định theo Bảng 1.

–     Tạm ứng hợp đồng: 20% giá trị hợp đồng. Thu hồi tạm ứng từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80%.

–     Khôi phục biểu giá hợp đồng sử dụng dữ liệu đơn giá Hà Nội theo quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

–     Thanh toán một lần với khối lượng hoàn thành được nghiệm thu các giai đoạn xác định theo Bảng 2.

BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY GIÁ XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: TRUNG TÂM PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 18, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

BẢNG KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY GIÁ XÂY DỰNG

HẠNG MỤC:  TRUNG TÂM PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: SỐ 18, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

Bảng 2. Khối lượng hoàn thành

Bảng 2. Khối lượng hoàn thành

 

1.3.  Thực hiện

Bước 1: Khởi động phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu, chọn loại hợp đồng thanh toán

Bước 1.1: Khởi động phần mềm

Chạy lệnh Start / All program / Quyet toan GXD

Hoặc kích đúp vào Biểu tượng phần mềm Quyết toán GXD trên Desktop.

Bước 1.2: Chọn cơ sở dữ liệu

(1)    Lệnh thực hiện: Hồ sơ/ Chọn cơ sở dữ liệu:

Hình 1.1 – Lệnh chọn cơ sở dữ liệu

Hình 1.1 – Lệnh chọn cơ sở dữ liệu

 

(1)    Bảng chọn csv của địa phương đó hiện ra tích chọn Hanoi2011, chọn Kích hoạt sau đó chọn Kết thúc:

Hình 1.2 – Chọn cơ sở dữ liệu Hà Nội 2011

Hình 1.2 – Chọn cơ sở dữ liệu Hà Nội 2011

Bước 1.3: Chọn loại hợp đồng thanh toán

(1)  Vào menu Hồ sơ/ Các tùy chọn…

Hình 1.3 – Các tùy chọn

Hình 1.3 – Các tùy chọn

(1)  Thực hiện vào thẻ Thanh toán/Trường hợp đơn giá cố định/Đồng ý

Hình 1.4 – Chọn loại hợp đồng thanh toán

Hình 1.4 – Chọn loại hợp đồng thanh toán

 Bước 2: Tạo danh mục công việc

Vào sheet Danh mục công việc Nhập mã hiệu đơn giá vào cột mã hiệu đơn giá hoặc tìm mã hiệu bằng từ khóa tương tự như phần mềm Dự toán GXD hoặc Dự thầu GXD, sau đó chỉnh lại tên và đơn vị công việc theo như hợp đồng đã ký kết.

 

Hình 1.5 – Bảng Danh mục công việc

Hình 1.5 – Bảng Danh mục công việc

 

 

 Bước 3: Tạo đơn giá chi tiết cho danh mục công việc

Vào Menu Giá thầu, chọn lệnh Chiết tính đơn giá chi tiết, phần mềm sẽ tạo bảng đơn giá chi tiết theo danh mục công việc trên:

Hình 1.6 – Phân tích đơn giá theo danh mục công việc

Hình 1.6 – Phân tích đơn giá theo danh mục công việc

* Sau khi có đơn giá chi tiết, ta thực hiện các lệnh xuất và điều chỉnh giá vật tư tại các bảng Vật liệu hiện trường, bảng Nhân công và Giá ca máy. Do ví dụ lấy giá vật tư thành lập đơn giá chi tiết theo đơn giá gốc của Hà Nội theo quyết định số 5481/QĐ-UBND năm 2011 nên không cần thực hiện điều chỉnh giá vật tư.

Trong trường hợp điều chỉnh, tiến hành sử dụng các lệnh số 3 và 4 trong menu Giá thầu:

–     Xuất bảng tính vật liệu hiện trường để điều chỉnh giá vật liệu

–     Tính và điều chỉnh giá ca máy

Hình 1.7 – Lệnh tính toán giá vật liệu/ giá ca máy

Hình 1.7 – Lệnh tính toán giá vật liệu/ giá ca máy

–     Đối với lương nhân công, tiến hành vào sheet Ts điều chỉnh như với phần mềm Dự toán GXD hay Dự thầu GXD; hoặc có thể nhập trực tiếp đơn giá nhân công theo hợp đồng.

–     Sau khi điều chỉnh giá trị vật tư trong các sheet Vat lieu hien truong, Nhan cong, Gia ca may, thực hiện kết nối lại với bảng Vật tư bằng lệnh:

Menu Tiện ích/ Kết nối vật tư/ Chọn 1. Giá dự thầu

Hình 1.8 – Lệnh kết nối vật tư

Hình 1.8 – Lệnh kết nối vật tư

Diễn giải thêm: Lệnh này có thể chọn để liên kết vật liệu hiện trường, nhân công, giá ca máy vào giá vật tư của đơn giá chi tiết trong phần thanh toán trong hợp đồng và thanh toán ngoài hợp đồng.

Hình 1.9 – Chọn liên kết vật tư

Hình 1.9 – Chọn liên kết vật tư

 Bước 4: Đưa các đơn giá sang biểu giá hợp đồng

Chọn Menu Giá thầu/ Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 1.10 – Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 1.10 – Xuất biểu giá hợp đồng

Sau khi thực hiện lệnh, phần mềm đưa toàn bộ đơn giá chi tiết đã chiết tính sang sheet Bieu gia hop dong và cho ra Biểu giá hợp đồng như sau:

Hình 1.11 – Biểu giá hợp đồng

Hình 1.11 – Biểu giá hợp đồng

 Bước 5: Tạo các giai đoạn thanh toán

Chọn menu Thanh toán, Kích chọn lệnh Tạo giai đoạn thanh toán (hoặc có thể sử dụng phím tắt Ctrl+W)

Hình 1.12 – Tạo giai đoạn thanh toán

Hình 1.12 – Tạo giai đoạn thanh toán

Tiến hành nhập các giá trị kích thước, khối lượng cho các công việc trong giai đoạn. Ta thu được bảng Khối lượng hoàn thành cho giai đoạn như sau:

Hình 1.13 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 1

Hình 1.13 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 1

Tương tự, ta thực hiện lệnh Tạo giai đoạn thanh toán cho các lần tiếp theo (Giai đoạn 2 và giai đoạn 3) và thực hiện tương tự việc nhập kích thước, khối lượng, phần mềm cho ra các giai đoạn thanh toán tiếp theo.

 

 Bước 6: Tạo Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (Phụ lục 03.a) cho các giai đoạn thanh toán

Trong quá trình tạo Bảng khối lượng các giai đoạn thanh toán, phần mềm đồng thời đã tự động tạo ra các Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng cho từng giai đoạn tương ứng.

Chuyển sang sheet PL03a để kiểm tra kết quả cho từng giai đoạn

Hình 1.14 – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng

Hình 1.14 – Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng

 Bước 7: Tạo các bảng biểu phần Quyết toán

Sau khi có Phụ lục 03.a cho các giai đoạn thanh toán, bảng Quyết toán đã tự động được tạo. Kiểm tra tại sheet Quyet toan:

Hình 1.15 – Bảng Quyết toán

Hình 1.15 – Bảng Quyết toán

Do không có phát sinh tăng giảm, tiếp tục vào menu Quyết toán thực hiện lệnh

Menu Quyết toán/Tổng hợp Quyết toán

Hình 1.16 – Lệnh tổng hợp Quyết toán

Hình 1.16 – Lệnh tổng hợp Quyết toán

Bảng tính Giá trị đề nghị thanh toán cuối cùng đã được tạo như sau:

Hình 1.17 – Bảng tính Giá trị đề nghị thanh toán

Hình 1.17 – Bảng tính Giá trị đề nghị thanh toán

 Bước 8: Kiểm tra, in ấn

Cuối cùng, thực hiện lại kiểm tra các bảng biểu đã tạo và tiến hành in ấn thành bộ hồ sơ thanh quyết toán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy định về chuyển tiếp – Thông tư số 03/2016/TT-BXD

Chia sẻ với các anh/em Quy định chuyển tiếp Thông tư số 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Điều 4. Quy định về chuyển tiếp

1. Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Trường hợp công trình nêu tại Khoản 1 Điều này có điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu quy định tại Thông tư này thì cấp của công trình được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu quy định tại Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định của Thông tư này.

Xem chi tiết về văn bản

Nghiệm thu thanh toán ứng dụng phần mềm Quyết toán GXD

Nghiệm Thu Thanh Toán là trang web phổ biến ứng dụng phần mềm Quyết toán GXD do công ty CP Giá Xây dựng sản xuất vào thực hiện các nghiệp vụ và nâng cao chất lượng các nghiệp vụ sau:

 • Nghiệm thu chất lượng công việc, giai đoạn
 • Nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành
 • Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, phụ lục hợp đồng
 • Thanh toán khối lượng hoàn thành: Hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định, điều chỉnh giá
 • Điều chỉnh giá, chỉ số giá
 • Quyết toán A-B (quyết toán hợp đồng)
 • Quyết toán vốn đầu tư
 • Hệ thống văn bản pháp lý quy định hiện hành: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Nghị định số 37/2015/TT-BXD, Thông tư số 07/2016/TT-BXD, Thông tư số 08/2016/TT-BXD… liên quan đến nghiệp vụ nghiệm thu, thanh toán
 • Và nhiều nghiệp vụ định giá khác

Được gọi tắt là Nghiệm Thu Thanh Toán, trang web đã được GXD JSC chú trọng phát triển từ rất lâu bên cạnh trang diễn đàn http://nghiemthuthanhtoan.net. GXD JSC mong rằng qua trang web các nghiệp vụ liên quan đến nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán hợp đồng sẽ được phổ biến tới đông đảo các đồng nghiệp xây dựng.

Kênh youtube.com của trang Nghiệm Thu Thanh Toán: http://youtube.com/thanhquyettoan

 • Để đặt mua phần mềm Quyết toán GXD mời bạn truy cập: http://phanmem.giaxaydung.vn
 • Để đăng ký khóa học Thanh quyết toán GXD nổi tiếng Việt Nam mời bạn truy cập: http://giaxaydung.edu.vn
 • Hotline xin liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 hoặc Ms Huyền Thanh 0974 889 500
 • Địa chỉ email: phanmem@giaxaydung.com
phần mềm Quyết toán GXD nghiệm thu thanh toán

phần mềm Quyết toán GXD nghiệm thu thanh toán

 

Watch Fifty Shades Darker (2017) Movie Online Streaming & Download

WATCH NOW


Quality : HD
Title : Fifty Shades Darker
Director : James Foley.
Writer :
Release : 2017-02-08
Language : English.
Runtime : 118 min.
Genre : Drama, Romance.

Synopsis :
Movie Fifty Shades Darker was released in February 8, 2017 in genre Drama. James Foley was directed this movie and starring by Dakota Johnson. This movie tell story about When a wounded Christian Grey tries to entice a cautious Ana Steele back into his life, she demands a new arrangement before she will give him another chance. As the two begin to build trust and find stability, shadowy figures from Christian’s past start to circle the couple, determined to destroy their hopes for a future together.

WATCH NOW

THỰC HÀNH VỚI PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quyết toán GXD

1.  Bài tập ví dụ

1.1.  Yêu cầu

Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD lập và hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán cho giai đoạn nghiệm thu và quyết toán giá trị hoàn thành theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

1.2.  Cho biết:

–     Hợp đồng theo đơn giá cố định. Biểu giá hợp đồng với khối lượng và đơn giá xác định theo Bảng 1

–     Tạm ứng hợp đồng: 20% giá trị hợp đồng. Thu hồi tạm ứng từng lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80%.

–     Thanh toán khối lượng hoàn thành theo 3 giai đoạn. Khối lượng nghiệm thu các giai đoạn được xác định theo Bảng 2 và 3.

BẢNG KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ TRONG BIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG TY GIÁ XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: TRUNG TÂM CUNG CẤP PHẦN MỀM QUYẾT TOÁN GXD

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 18, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

                                                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: đồng

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

BẢNG KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU CÁC GIAI ĐOẠN

Bảng 2. Nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo hợp đồng

Bảng 2. Nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo hợp đồng

BẢNG NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH GIAI ĐOẠN 3

Bảng 3. Nghiệm thu khối lượng phát sinh

Bảng 3. Nghiệm thu khối lượng phát sinh

1.1.  Thực hiện

 Bước 1: Khởi động phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu, chọn loại hợp đồng thanh toán

–     Thực hiện khởi động phần mềm, chọn cơ sở dữ liệu, loại hợp đồng tương tự bài 1

–     Lưu file thanh quyết toán: Tương tự như các phần mềm khác của Giá Xây Dựng, việc lưu file thanh quyết toán được lưu dưới dạng .xlsm hoặc .xls. Ta sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S hoặc nút lưu file.

Hình 2.1 – Lưu tệp hồ sơ thanh quyết toán

Hình 2.1 – Lưu tệp hồ sơ thanh quyết toán

Bước 2: Tạo danh mục các công việc

Tại sheet Danh mục công việc, nhập các mã hiệu, sửa tên công việc theo biểu giá hợp đồng và nhập khối lượng các công tác.

Hình 2.2 – Nhập (tra) mã hiệu tại tại sheet Danh mục công việc

Hình 2.2 – Nhập (tra) mã hiệu tại tại sheet Danh mục công việc

 Bước 3: Tạo đơn giá chi tiết từ danh mục công việc

Vào menu Giá thầu/1.Chiết tính đơn giá chi tiết. Kết quả thu được như sau:

 

Hình 2.3 – Bảng chiết tính đơn giá (minh họa công tác số 1)

Hình 2.3 – Bảng chiết tính đơn giá (minh họa công tác số 1)

 Bước 4: Đưa các đơn giá sang biểu giá hợp đồng

Trên menu Giá thầu/2. Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 2.4 – Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 2.4 – Xuất biểu giá hợp đồng

Hình 2.5 – Biểu giá hợp đồng

Hình 2.5 – Biểu giá hợp đồng

 Bước 5: Tạo các giai đoạn thanh toán

Sau khi xây dựng lại được bảng biểu giá hợp đồng, ta thực hiện lệnh tạo các giai đoạn thanh toán.

 

Hình 2.6 – Tạo giai đoạn thanh toán

Hình 2.6 – Tạo giai đoạn thanh toán

Ta nhập khối lượng thực hiện tương ứng từng giai đoạn trong bảng khối lượng hoàn thành tại sheet KL hoan thanh.

Hình 2.7 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 1

Hình 2.7 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 1

Sử dụng tổ hợp phím tắt Ctrl + W để tạo giai đoạn thanh toán lần 2, sau đó nhập khối lượng tương ứng:

Hình 2.8 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 2

Hình 2.8 – Bảng khối lượng hoàn thành giai đoạn 2

 Bước 6: Tạo Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (Phụ lục 03.a) cho các giai đoạn thanh toán

Trong quá trình tạo Bảng khối lượng các giai đoạn thanh toán, phần mềm đồng thời đã tự động tạo ra các Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng cho từng giai đoạn tương ứng.

Chuyển sang sheet PL03a để kiểm tra kết quả cho từng giai đoạn:

Bảng 2.9 – Bảng tính giá trị khối lương hoàn thành theo phụ lục 03.a (Minh họa giai đoạn 1)

Bảng 2.9 – Bảng tính giá trị khối lương hoàn thành theo phụ lục 03.a
(Minh họa giai đoạn 1)

 Bước 7: Tính toán giá trị khối lượng công tác phát sinh trong hợp đồng

Theo số liệu của đề bài, khối lượng phát sinh có đơn giá trong hợp đồng gồm các công tác có mã hiệu: AB.11443, AF.11111 và AF.11213. Còn lại công tác có mã hiệu AF.11233 là phát sinh ngoài hợp đồng tức công tác chưa có đơn giá trong hợp đồng ban đầu.

Bước 7.1: Thực hiện lệnh tạo giai đoạn thanh toán thứ 3

Vào Menu Thanh toán/ 1.Tạo giai đoạn thanh toán hoặc bấm tổ hợp phím tắt Ctrt+W. Sau đó nhập khối lượng phát sinh của 3 công tác có trong hợp đồng như trong hình:

Hình 2.10 – Nhập khối lượng phát sinh trong hợp đồng

Hình 2.10 – Nhập khối lượng phát sinh trong hợp đồng

Bước 7.2: Thực hiện lệnh thanh toán phát sinh trong hợp đồng

Vào menu Thanh toán chạy lệnh 2. Thanh toán phát sinh trong hợp đồng

Hình 2.11 – Thanh toán khối lượng phát sinh công việc có trong hợp đồng

Hình 2.11 – Thanh toán khối lượng phát sinh công việc có trong hợp đồng

Hộp thoại hiện ra cho phép lựa chọn lệnh chạy theo từng giai đoạn hoặc toàn bộ các giai đoạn. Ở đây khối lượng phát sinh trong giai đoạn 3 nên có thể chọn giai đoạn 3 và kích chọn Đồng ý

Hình 2.12 – Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh công tác có trong hợp đồng theo Phụ lục 04

Hình 2.12 – Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh công tác có trong hợp đồng theo Phụ lục 04

Bước 7.3: Điều chỉnh đơn giá thanh toán cho khối lượng công việc phát sinh trong hợp đồng

Tại điểm 1.7 điều 11 Thông tư số 86/2011/TT-BTC có ghi rõ cách điều chỉnh đơn giá thanh toán trường hợp phát sinh khối lượng trong hợp đồng đơn giá cố định, xin trích dẫn như sau:

“a) Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì được thanh toán trên cơ sở các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh;

b) Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán”

Do đó tại bảng phụ lục 04, công tác thứ 3 mã hiệu AF.11213 có khối lượng phát sinh bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì đơn giá áp dụng để tính là đơn giá trong hợp đồng.

Công tác 1 và 2 mã hiệu AB.11443 và AF.11111 cókhối lượng phát sinh lớn hơn 20% giá trị hợp đồng thì phần khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượngtương ứng ghi trong hợp đồng được tính theo một đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận.

Cách xác định đơn giá mới cho phần phát sinh lớn hơn 20% khối lượng hợp đồng cho hai công tác này như sau:

Vào Menu Thanh toán, thực hiện các lệnh:

2.1 Tính giá vật liệu: Để xác định bảng giá vật liệu hiện trường

2.2 Tính giá nhân công: Để xác định bảng lương nhân công

2.3 Tính giá ca máy: Để xác định bảng giá ca máy

Thực hiện cách thức điều chỉnh tương tự làm trên Dự toán GXD:

Hình 2.13 – Thực hiện các lệnh điều chỉnh

Hình 2.13 – Thực hiện các lệnh điều chỉnh

Giả thiết giá vật liệu lấy theo giá gốc; Nhân công sử dụng mức lương tối thiểu chung là 1.050.000đ và mức lương tối thiểu vùng là 2.350.000vnđ để điều chỉnh giá nhân công; Sử dụng giá điện là 1.508,85vnđ để điều chỉnh giá ca máy.

Sau các bước điều chỉnh giá vật liệu, nhân công và giá ca máy, thực hiện lệnh kết nối vào bảng giá vật tự phát sinh trong hợp đồng:

Vào menu Tiện ích/2. Kết nối vật tư…

Hình 2.14a – Kết nối vật tư

Hình 2.14a – Kết nối vật tư

Thực hiện lệnh này, giá vật liệu hiện trường, nhân công, giá ca máy sẽ được kết nối sang sheet tính giá vật tư phát sinh trong hợp đồng

Hình 2.14b – Kết nối giá vật tư

Hình 2.14b – Kết nối giá vật tư

Giá trị vật tư sẽ tự động được kết nối vào đơn giá chi tiết trong sheet DGPS trong hop dong. Đây chính là đơn giá mới cho các công việc phát sinh khối lượng lớn hơn 20% khối lượng theo hợp đồng, xác định trong phụ lục 04.

 

Hình 2.15 – Đơn giá công việc phát sinh trong hợp đồng mới

Hình 2.15 – Đơn giá công việc phát sinh trong hợp đồng mới

Đơn giá này được tự động liên kết vào phụ lục 04:

Hình 2.16 – Đơn giá cho khối lượng phát sinh lớn hơn 20% trong hợp đồng

Hình 2.16 – Đơn giá cho khối lượng phát sinh lớn hơn 20% trong hợp đồng

 Bước 8: Tính toán giá trị khối lượng các công tác phát sinh ngoài hợp đồng

Theo đề bài:Công việc phát sinh ngoài hợp đồng có mã hiệu là AF.11233. Ta sang sheet Khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng tại giai đoạn 3, nhập mã hiệu AF.11223 vào để xây dựng đơn giá mới cho công tác này.

Hình 2.17 – Khối lượngcông việc phát sinh ngoài hợp đồng

Hình 2.17 – Khối lượngcông việc phát sinh ngoài hợp đồng

Sau khi thực hiện tra mã và nhập khối lượng xong, ta thực hiện lệnh:

Hình 2.18 – Lệnh thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng

Hình 2.18 – Lệnh thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng

Công việc phát sinh ngoài hợp đồng đã được đưa vào Phụ lục 04:

Hình 2.19 – Phần tăng ngoài hợp đồng

Hình 2.19 – Phần tăng ngoài hợp đồng

*Tương tự đơn giá phát sinh trong hợp đồng, đơn giá phát sinh ngoài hợp đồng cũng có thể được điều chỉnh và liên kết lại vào phụ lục 04.

Trong menu Thanh toán thực hiện các lệnh:

3.1 Tính giá vật liệu

3.2 Tính giá nhân công

3.4 Tính giá ca máy

Các bước tiếp theo tương tự như điều chỉnh đơn giá phát sinh trong hợp đồng (Bước 7):

Hình 2.20 – Lệnh tính toán vật liệu, nhân công, giá ca máy công việc phát sinh

Hình 2.20 – Lệnh tính toán vật liệu, nhân công, giá ca máy công việc phát sinh

 Bước 9: Tạo Bảng biểu phần Quyết toán

Trên menu Quyết toán thực hiện lệnh Tổng hợp quyết toán

Hình 2.21 – Lệnh tổng hợp quyết toán

Hình 2.21 – Lệnh tổng hợp quyết toán

Kết quả nhận được tại sheet Gia tri thanh toan:

Hình 2.22 – Bảng tính giá trị đề nghị đề thanh toán

Hình 2.22 – Bảng tính giá trị đề nghị đề thanh toán

 Bước 10: Kiểm tra, căn chỉnh, sắp xếp các nội dung cần thiết chuẩn bị in ấn