DẠNG BÀI TẬP: THANH TOÁN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI

1. Yêu cầu

Hãy sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để lập và hoàn thiện các biểu mẫu thanh toán từng giai đoạn, quyết toán theo mẫu 08b – Nghị định số 11/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các thông tin trong hợp đồng như sau:

  • Công trình: Trụ sở làm việc Công ty Giá Xây Dựng.
  • Hạng mục: Trung tâm phần mềm Quyết toán GXD.
  • Gói thầu: Thi công móng cột
  • Địa điểm: Số 124, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Hợp đồng trọn gói. Biểu giá hợp đồng xác định theo Bảng 1.
  • Tạm ứng hợp đồng: 20% giá trị hợp đồng. Thu hồi tạm ứng từ lần thanh toán đầu tiên và thu hồi hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80%.
  • Thanh toán một lần với khối lượng hoàn thành được nghiệm thu giai đoạn xác định theo Bảng 2.

Bảng 1. Biểu giá hợp đồng

STT MÃ ĐƠN GIÁ TÊN CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG THÀNH TIỀN
1 AB.11443 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp III m3 73,125 401.344 29.348.280
2 AF.11111 Bê tông lót mác 100 5,850 1.086.258 6.354.609
3 AF.11213 Bê tông móng cột m3 56,804 1.374.719 80.564.032
4 AF.61110 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤10mm tấn 2,355 25.418.458 59.860.469
5 AF.61120 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính ≤18mm tấn 2,156 24.879.998 53.641.276
Tổng cộng 229.768.666
Làm tròn 229.769.000

Bảng 2. Khối lượng hoàn thành

2. Thực hiện

Sử dụng phần mềm Quyết toán GXD để tính giá trị thanh quyết toán của hợp đồng

Bước 1 : Mở phần mềm quyết toán GXD, chọn CSDL, lưu file

Cách 1 : Kích đúp vào biểu tượng Quyet toan GXD trên màn hình Desktop

Cách 2: Vào menu Start của Windows sau đó chọn All programs / Quyet toan GXD

Cách 3: Vào thư mục C:\Quyettoan GXD kích đúp vào file QuyettoanGXD.exe

Sau khi khởi động thì phần mềm có giao diện như sau:

Hình 1.1 – Giao diện phần mềm Quyết toán GXD

Bước 2: Nhập thông tin ban đầu về hợp đồng ở sheet Ts

Nhập thông tin Công trình, hạng mục, chủ đầu tư địa điểm thi công, loại công trình, định mức tỷ lệ và thông số hợp đồng.

Hình 1.2.a – Thông tin chung về công trình

Hình 1.2.b – Thông tin chung về công trình

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1358c397.PNGHình 1.2.c – Thông số hợp đồng

Bước 3: Lưu file định dạng *.xlsm

Các bạn lưu file Quyết toán với đuôi dạng .xlsm, đây là 1 dạng thông dụng của Excel cho phép chứa các hàm lập trình thêm. Không lưu loại .xlsx, .xlsb sẽ bị Excel loại hết các hàm khối lượng và hàm đọc số thành chữ, gây lỗi khó chỉnh sửa.

Hình 1.3 – Lưu file Quyết toán

Bước 4. Tùy chọn

Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định rõ trong hợp đồng. Ở đề bài này, các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng đơn giá trọn gói

Thiết lập Tùy chọn loại hợp đồng ‘Hợp đồng trọn gói ’ và áp dụng loại biểu mẫu

Hình 1.4. Hộp thoại lựa chọn hình thức hợp đồng

Bước 5: Chọn cơ sở dữ liệu

Công trình thi công ở Hà Nội nên chọn dữ liệu Hà Nội

Hình 1.5. Chọn cơ sở dữ liệu

Bước 6: Nhập danh mục công việc tại sheet Bieu gia hop dong

Tại sheet Biểu giá hợp đồng nhập lần lượt mã hiệu đơn giá, tên công việc, và khối lượng như hình dưới. Quá trình làm thường xuyên Ctrl+S để lưu dữ liệu.

Ở đây đã có mã đơn giá, tên công việc, đơn vị, khối lượng hợp đồng, đơn giá hợp đồng nên ta trực tiếp copy từ đề bài ra.

Sau đó chạy lệnh để tạo lại biểu giá hợp đồng: Hợp đồng/Tạo lại biểu giá hợp đồng.

Hình 1.6.a – Thao tác tạo lại biểu giá hợp đồng

Hình 1.6.b – Biểu giá hợp đồng

Bước 7: Tạo giai đoạn thanh toán.

Theo đề bài, thanh toán một lần với khối lượng hoàn thành được nghiệm thu giai đoạn xác định theo Bảng 2. Để tạo giai đoạn thanh toán ta thực hiện các thao tác sau: Từ sheet Bieu gia HD nhấn chọn: Thanh toán / 1. Tạo giai đoạn thanh toán (có thể dùng phím tắt Ctrl+W). Công việc này để tạo giai đoạn thanh toán thứ nhất. Kết quả ta có được tại sheet KL hoan thanh như sau:

Hình 1.7.a – Thao tác tạo giai đoạn thanh toán

Hình 1.7.b – Khối lượng thực hiện ở các giai đoạn

Nhập khối lượng nghiệm thu giai đoạn ở sheet KL hoan thanh. Kết quả thu được như sau:

Hình 1.7.c – Nhập khối lượng nghiệm thu tại giai đoạn 1

Bước 8. Theo dõi giá trị khối lượng công việc hoàn thành công việc theo từng giai đoạn tại sheet 08b

Phần mềm Quyết toán GXD tính giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo phụ lục 08b

Hình 1.8. Giá trị khối lượng hoàn thành

Bước 9. Kiểm tra để in, ấn

Xuất bảng đề nghị thanh toán và bảng đề nghị quyết toán

Phần mềm Quyết toán GXD chạy trên nền Excel nên thừa hường mọi tính năng ưu việt của Excel, bạn có thể kiểm tra các công thức tính toán và chỉnh sửa lại cho đúng khi có sai sót, rất linh hoạt và tiện lợi.