Tháng: Tháng Mười Hai 2014

3. Nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng

  Hình 1.3 – Sơ đồ quy trình nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng. 3.1.  Nghiệm thu nội bộ a. Các tài liệu cần thiết và điều kiện để nghiệm thu –       Đối tượng thi công đã hoàn thành; –       Các biên bản nghiệm thu tài liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng; –       Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan; –       Các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan; –       Các biên bản nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín có liên quan; –       Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường; –       Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu; –       Bản vẽ hoàn công; –       Nhật ký thi công, các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. b. Thành phần tham gia nghiệm thu –       Nhà thầu thi công. c. Trình tự nghiệm thu –       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu; –       Kiểm tra các tài liệu liên...

Read More

2. Nghiệm thu công việc xây dựng

Hình 1.2 – Sơ đồ quy trình nghiệm thu công việc xây dựng 2.1.  Nghiệm thu nội bộ a. Các tài liệu liên quan –       Bản vẽ thi công đã được phê duyệt, các thay đổi được chấp thuận; –       Nhật ký thi công; –       Đối tượng thi công đã hoàn thành trước đó; –       Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; –       Các kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường; –       Các biên bản kiểm tra của đối tượng nghiệm thu; –       Máy móc thiết bị phục vụ công tác kiểm tra (nếu có). b. Thành phần tham gia nghiệm thu –       Nhà thầu thi công. c. Trình tự nghiệm thu –       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu; –       Kiểm tra các tài liệu liên quan; –       Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên; môn có liên quan; –       Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận: + Đồng ý nghiệm thu: Cho viết phiếu yêu cầu nghiệm thu; + Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại… 2.2.  Phiếu yêu cầu nghiệm thu a. Các tài liệu cần thiết –       Biên bản nghiệm thu nội bộ;...

Read More

1. Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng

Hình 1.1- Sơ đồ quy trình nghiệm thu vật liệu 1.1.  Biên bản lấy mẫu vật liệu a. Các tài liệu cần thiết trước khi lấy mẫu –       Phiếu nhập kho, xuất kho (hoặc biên bản giao nhận hàng hóa); –       Chứng chỉ chất lượng, xuất xứ hàng hóa (nhà cung cấp/sản xuất). b. Thành phần tham gia lấy mẫu –       Chủ đầu tư; –       Tư vấn giám sát; –       Nhà thầu thi công; –       Nhà cung cấp (nếu cần); –       Đơn vị thí nghiệm (nếu cần). c. Quy cách lấy mẫu  Dựa theo các tiêu chuẩn áp dụng hiện hành đối với từng loại công việc để lấy mẫu (bao nhiêu khối lượng lấy 1 tổ mẫu, 1 tổ mẫu bao nhiêu mẫu, kích thước mẫu…). 1.2.  Nghiệm thu nội bộ a. Các tài liệu cần thiết trước khi nghiệm thu –       Biên bản lấy mẫu vật liệu và các tài liệu liên quan; –       Kết quả thí nghiệm mẫu vật liệu: Đạt, khớp với các tài liệu liên quan (mác, chủng loại, nhà cung cấp, số lô, …). b. Thành phần tham gia nghiệm thu –       Nhà thầu thi công. c. Trình tự nghiệm thu nội bộ –       Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu; –       Kiểm tra các tài liệu liên quan (phiếu nhập kho, xuất kho, số lô, biên bản lấy mẫu, kết...

Read More

II. QUY TRÌNH NGHIỆM THU

Trong quá trình thi công công trình (mới hoặc cải tạo) phải thực hiện các bước nghiệm thu sau: –       Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, nhân lực, phòng thí nghiệm, sản phẩm chế tạo sẵn sẽ được đưa vào sử dụng trong công trình. –       Nghiệm thu từng công việc xây dựng; –       Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; –       Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu là đại diện cho phía Nhà thầu, đại diện Tư vấn giám sát, đại diện Chủ đầu tư và một số bên được mời (nếu có). Ngoài Nhà thầu, Tư vấn giám sát, những người cần thiết tham gia sẽ được mời theo yêu cầu của Chủ đầu tư theo từng giai đoạn nghiệm...

Read More

2. Mục tiêu và cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu

Quá trình tiến hành đầu tư và xây dựng phải qua các bước: Chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, thực hiện đầu tư và đưa công trình vào khai thác sử dụng cho đến hết thời gian bảo hành công trình. Công tác nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đó được tiến hành và đã làm xong, chất lượng công việc đạt theo các yêu cầu đề ra trong hợp đồng và tài liệu kèm theo, đạt các quy chuẩn và tiêu chuẩn được xác định và theo đúng kế hoạch tiến độ. Công việc đó hoàn thành trong điều kiện nhà thầu kiểm soát/quản lý chất lượng cẩn thận, có sự giám sát chặt chẻ của Tư vấn giám sát và chủ đầu tư, đúng số lượng và công trình bảo đảm các điều kiện sử dụng an toàn, tiện dụng, không làm suy giảm các yếu tố môi trường. Để được thanh toán, sản phẩm xây dựng của Nhà thầu trước hết phải có đầy đủ các thủ tục nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đó hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định. Việc nghiệm thu thực hiện theo quy định của Nghị định 15/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và một số văn bản pháp lý hiện hành của Nhà...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này