1. Quy định pháp luật liên quan

  –     Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2003. –       Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. –       Thông tư số 10/2013/TT-BXD...

Read More