–     Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2003.

–       Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

–       Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Theo quy định tại Điều 16 về biểu mẫu thanh toán, nghiệm thu của Thông tư số 10/2013/TT-BXD thì Chủ đầu tư và nhà thầu tự thỏa thuận từ khâu hợp đồng.

Đội ngũ kỹ sư Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng đã nghiên cứu, biên tập rất công phu các mẫu biên bản và đưa vào phần mềm. Đối chiếu nội dung biểu mẫu phù hợp với quy định trong Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Các kỹ sư của Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng cũng không ngừng nghiên cứu cả các quy định, hướng dẫn của pháp luật cũng như các vấn đề xuất phát từ thực tế để không ngừng hoàn thiện các biểu mẫu (template) và các tính năng của phần mềm. Việc công bố tuân thủ và phù hợp quy định hiện hành của các luật có liên quan về Đầu tư xây dựng, luật Sở hữu trí tuệ… của Việt Nam.

Thay vì sử dụng các biểu mẫu với cách làm thủ công như trước đây, các Cơ quan có thẩm quyền có thể cho phép, các Chủ đầu tư và Nhà thầu có thể thỏa thuận trong hợp đồng: Thống nhất sử dụng các biểu mẫu biên bản theo phần mềm Quản lý chất lượng GXD do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất và công bố phục vụ công việc lập và quản lý chất lượng công trình. Như vậy, công việc lập và quản lý hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu sẽ trở nên đơn giản, tự động hóa và khoa học hơn rất nhiều nhờ việc ứng dụng được công cụ phần mềm Quản lý chất lượng GXD.