Quản lý khối lượng nghiệm thu

Yêu cầu: Anh/chị hãy lập biên bản nghiệm thu bê tông móng với nội dung yêu cầu như sau:

Tên công tác: Bê tông móng;

  • Giai đoạn nghiệm thu: Phần móng
  • Vị trí xây dựng: Trục A-A; Trục 1-1
  • Ký hiệu bản vẽ thiết kế: KC-01; KC-02
  • Thời gian nghiệm thu:

+ Nghiệm thu nội bộ: 8h30-9h00 ngày 22/5/2018

+ Yêu cầu nghiệm thu: 22/5/2018

+ Nghiệm thu công việc: 8h30-9h00 ngày 23/5/2018

Khối lượng nghiệm thu:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ

KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG

KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU

 
 

Bê tông móng

2,588

2,588

 

Móng M1: 3×0,55×0,75

1,238

1,238

 

Móng M2: 4×0,45×0,75

1,350

1,350

 

Hướng dẫn thực hành:

Bước 1: Mở phần mềm, khai báo thông tin thành phần tham gia nghiệm thu

Thực hiện tương tự Bài 1 và 2

Bước 2: Nhập/tra mã hiệu và nội dung công việc cần nghiệm thu tại sheet Danh muc NT cong viec

Trong cột Mã CV: Nhập GD để tạo giai đoạn “PHẦN MÓNG”

Tiến hành đưa từ khóa vào cột mã hiệu để tra mã hiệu và tên công việc.

Chỉnh sửa tên công việc theo như yêu cầu

Hình 6.1 – Tra mã hiệu công việc

Bước 3: Nhập các thông tin về thời gian nghiệm thu công việc, khối lượng công việc theo hợp đồng

Thông tin thời gian nghiệm thu công việc bao gồm:

Thời gian nghiệm thu nội bộ

Thời gian lập phiếu yêu cầu nghiệm thu

Thời gian nghiệm thu công việc A-B

Hình 6.2 – Nhập các thông tin thời gian nghiệm thu, khối lượng HĐ

Bước 4: Tổng hợp công việc theo giai đoạn

Vào menu Quản lý/Xuất bảng khối lượng công việc:

Hình 6.3 – Tổng hợp công việc theo giai đoạn

Xuất hiện hộp thoại chạy giai đoạn, chọn giai đoạn chứa công việc cần nghiệm thu, ở đây ta chọn GĐ “PHẦN MÓNG”.

Hình 6.4 – Tổng hợp công việc theo giai đoạn

Trong sheet Khối lượng, công việc “Bê tông móng” và khối lượng theo hợp đồng đã được đưa sang:

Hình 6.5 – Tổng hợp công việc theo giai đoạn

Bước 5: Nhập diễn giải khối lượng

Nhập diễn giải khối lượng theo đề bài như hình sau:

Hình 6.6 – Nhập diễn giải khối lượng

Bước 6: Kiểm tra các biên bản nghiệm thu

Sau khi hoàn thành nhập diễn giải khối lượng, ta đã có các biên bản nghiệm thu nội bộ công việc, nghiệm thu công việc có phần nghiệm thu về khối lượng theo yêu cầu. Minh họa biên bản nghiệm thu công việc:

Do ở đây khối lượng nghiệm thu khớp với khối lượng trong hợp đồng nên sẽ không phát sinh khối lượng

Hình 6.7 – Biên bản nghiệm thu công việc

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD