Nếu sau khi cài đặt phần mềm, bảng tính excel được mở lên nhưng không hiển thị hoặc báo lỗi Error 53, thì nguyên nhân của trường hợp này là do máy tính chưa được cài đặt đủ thư viện Visual C++ trong Windows.

Khắc phục tình trạng trên:

Bước 1: Download toàn bộ các file theo link tải sau: Tải về Visual C++

Bước 2: Cài đặt lần lượt các file đã tải (Với máy tính chạy window 32bit không cần cài đặt các file có ký hiện _x64

21-10-2015 5-16-28 PM

Bước 3. Khởi động lại máy và cài đặt lại phần mềm GXD