Khi sử dụng phần mềm, có những thao tác mà người lập hồ sơ thanh quyết toán thường lặp đi lặp lại. Phần mềm Quyết toán GXD đưa ra các tùy chọn sử dụng để phần mềm sẽ chạy theo một quy trình định trước. Giảm các thao tác thừa, lặp lại không đáng có.

Việc thiết lập các tùy chọn nên được thực hiện từ khâu chuẩn bị, trước khi tiến hành lập hồ sơ thanh quyết toán.

1.1.  Thẻ tùy chọn Chung

 11

Hình 2.9a. Thẻ tùy chọn chung

1.1.1. Mục chi phí chung

Mặc định chi phí chung được tính trên chi phí trực tiếp. Với một số trường hợp chi phí chung được tính trên chi phí nhân công như các hạng mục đào đắp của công trình thủy lợi, lắp đặt thiết bị của công trình hạ tầng kỹ thuật… Bạn tích vào dòng Chi phí nhân công/ Đồng ý rồi mới tiến hành lập hồ sơ thanh quyết toán.

1.1.2. Cấp phối vữa sử dụng

Theo mặc định cấp phối vữa sử dụng để phân tích đơn giá chi tiết theo Xi măng PC30, tùy theo trường hợp cụ thể đối mỗi với công trình, hạng mục công trình khác nhau có thể chọn Xi măng PC40.

1.1.3. Mục nhóm nhân công

Mặc định chọn nhân công nhóm I, tùy theo công trình hoặc hạng mục công trình cần lập hồ sơ thanh toán, ta có thể sử dụng nhân công II hoặc nhóm III.

1.2.  Thẻ tùy chọn Thanh toán

12

Hình 2.9b. Thẻ tùy chọn thanh toán

Tương ứng với loại hợp đồng xây dựng đang cần lập hồ sơ thanh toán, ta lựa chọn mục tương ứng theo trường hợp đơn giá cố định hoặc trường hợp đơn giá điều chỉnh.

Lựa chọn này cần được thực hiện trước khi tạo giai đoạn thanh toán, phần mềm sẽ tự động tính toán đơn giá giai đoạn, đơn giá điều chỉnh theo quy định hiện hành.

1.3.  Thẻ tùy chọn Bảng đơn giá chi tiết

 13

Hình 2.9c. Thẻ tùy chọn Bảng đơn giá chi tiết

 

Tích chọn mục:

–       Phân tích vữa trong đơn giá: Chiết tính đơn giá chi tiết, phần vật liệu vữa sẽ được phân tích ra các vật liệu cấu thành (Xi măng, cát, đá, nước…)

–       Dùng hệ số trong đơn giá chi tiết: Chiết tính đơn giá chi tiết sẽ có thêm hệ số nhân cho phần giá vật liệu, nhân công, máy thi công, tương ứng khi bạn lập đơn giá sử dụng phương pháp điều chỉnh bằng hệ số.

–       Tính khảo sát: Chọn mục này đơn giá chi tiết sẽ được lập theo quy định trong Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

1.4.  Thẻ tùy chọn Tiện ích

 14

Hình 2.9d. Thẻ tùy chọn Tiện ích

Khi chạy lại Danh mục công việc (hỗ trợ trường hợp copy danh mục công việc từ bảng tính hoặc file excel khác), ta có thể thực hiện tùy chọn tra lại mã vữa chưa có/toàn bộ mã vữa hoặc có đổi tên công việc khi tra lại mã hiệu hay không. Những lựa chọn này có tác dụng khi thực hiện lệnh tương ứng trong menu Tiện ích.

 

Mucluc