1.1. Tối thiểu

1.1.1. Phương Pháp

1

Hình 1.1. Phương pháp văn phòng và tài chính

1.1.2. Phần mềm của chúng tôi

2

Hình 1.2. 

1.2. Tối đa

1.2.1. Phương Pháp

3

Hình 1.3. Phương pháp văn phòng và tài chính

1.2.2. Phần mềm của chúng tôi

4

Hình 1.4. 

 


TRỞ LẠI MỤC LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUYẾT TOÁN GXD