Lưu ý:

–     Với Excel 2007 hoặc 2010 chọn dạng file .xlsm hoặc .xls để lưu.

–     Không lưu file dạng .xlsx sẽ làm mất các hàm tính toán VBA

–     Thao tác lưu, sử dụng một trong các cách sau:

+ Sử dụng nút Lưu file Quyết toán   hoặc dùng lệnh Hồ sơ/ Lưu file Quyết toán

+ Dùng tổ hợp phím Ctrl+S như khi lưu một file Excel bình thường thì chú ý định dạng file lưu phải là .xlsm hoặc .xls.

 Hinh 1.3

Hình 1.3 – Lưu file Quyết toán

Mucluc