Vào trình đơn data / Tiêu chuẩn nghiệm thu ta has an bảng hiện lên (Hình 3.35). Phần cứng cho đến cuối cùng, phần cứng và hình chữ nhật

 9Phần mềm 3,35 –

 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD