Vào menu Dữ liệu/Tiêu chuẩn nghiệm thu ta có một bảng hiện lên (Hình 3.35). Bảng này cho phép cập nhật hoặc thêm tiêu chuẩn mới vào dữ liệu tiêu chuẩn, sử dụng cho nghiệm thu công việc và cả nghiệm thu vật liệu.

 9Hình 3.35 – Chỉnh sửa dữ liệu tiêu chuẩn nghiệm thu