Câu hỏi: Ở mục thành phần, có thể ghi rõ chức danh người ký biên bản, để người sử dụng nhập không bị nhầm? Ví dụ: Mình ghi luôn người nào là Chỉ huy trưởng, người nào là kỹ thuật…

Trả lời:

Chức danh và tên người ký biên bản được quản lý tự động. Chỉ liệt kê một lần và khai báo người ký một lần. Cách thực hiện: Xem hướng dẫn tại Chương 3 mục I.1