• Tính lại diễn giải khối lượng:

–     Tính năng này hỗ trợ bạn trong phần quản lý khối lượng, chỉ áp dụng trong sheet Khoi luong. Thao tác: Tiện ích/ Tính lại diễn giải khối lượng.

 Hình 2.5 - Menu tiện ích

Hình 2.5 – Menu tiện ích

–     Khi bạn copy diễn giải khối lượng từ khối lượng trong phần mềm dự toán GXD hay dự thầu GXD, sử dụng tiện ích này để tính lại diễn giải khối lượng.

  • Xuất bảng vật liệu:

–     Tính năng này hỗ trợ bạn trong quản lý và theo dõi chi tiết vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu.

–     Thao tác: Tiện ích/ Xuất bảng vật liệu.

 Hình 2.6 - Menu tiện ích

Hình 2.6 – Menu tiện ích

–     Sau khi thực hiện lệnh, toàn bộ khối lượng vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu theo danh mục ở sheet Danh muc NT vat lieu sẽ được xuất sang bảng tổng hợp vật liệu ở sheet Vat lieu nhap ve.

 Hình 2.7 - Bảng tổng hợp vật liệu nhập về

Hình 2.7 – Bảng tổng hợp vật liệu nhập về

–     Bạn hoàn toàn có thể lọc dữ liệu chi tiết theo ý muốn bằng chức năng định dạng dữ liệu kiểu Table trong Excel.

  • Xuất các danh mục hồ sơ:

Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc quản lý chung toàn bộ hồ sơ nghiệm thu gồm: Nghiệm thu vật liệu, Nghiệm thu công việc xây dựng và Nghiệm thu giai đoạn.

Thao tác: Tiện ích/ Xuất các danh mục hồ sơ.

 Hình 2.8 - Menu tiện ích

Hình 2.8 – Menu tiện ích

–     Các biên bản được liết kê sang bảng Danh mục hồ sơ nghiệm thu ở sheet Danh muc ho so, điều này giúp bạn quản lý và theo dõi tình trạng hồ sơ một cách tổng quát.

 Hình 2.9 - Danh mục hồ sơ nghiệm thu

Hình 2.9 – Danh mục hồ sơ nghiệm thu

  • In liên hoàn:

–     Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc in ấn hồ sơ nhanh chóng.

–     Thao tác: Tiện ích/ In hồ sơ.

 Hình 2.10 - Menu tiện ích

Hình 2.10 – Menu tiện ích

–     Bảng lựa chọn In hồ sơ hiện lên.

 Hình 2.11a - Hộp thoại In hồ sơ

Hình 2.11a – Hộp thoại In hồ sơ

–     Chọn các hồ sơ cần in ở mục Tên hồ sơ với các tùy chọn:

 Hình 2.11b - Hộp thoại In hồ sơ

Hình 2.11b – Hộp thoại In hồ sơ

+ Chọn tất cả hồ sơ: Lưa chọn này sẽ chọn tất cả 3 loại hồ sơ nghiệm thu vật liệu; nghiệm thu công việc xây dựng và nghiệm thu hạng mục công trình, giai đoạn thi công. Nếu áp dụng lựa chọn này sẽ không sử dụng tùy chọn “Tên biên bản nữa”.

+ 1. Nghiệm thu vật liệu: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu vật liệu trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 2. Nghiệm thu công việc xây dựng: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 3. NT hạng mục CT& giai đoạn TCXD: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình/giai đoạn thi công xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

–     Chọn chi tiết các loại biên bản cần in trong tùy chọn “Tên biên bản”.

 Hình 2.11c - Hộp thoại In hồ sơ

Hình 2.11c – Hộp thoại In hồ sơ

+ Các lựa chọn trong “Tên biên bản” sẽ tương tự như trong tùy chọn “Tên hồ sơ”, chúng ta sẽ chọn cho phù hợp với yêu cầu.

–     Chọn số lượng bản in ở mục “Số lượng bản in”.

–     Tùy chọn căn chỉnh dòng khi in: Tùy chọn này sẽ tự động căn chỉnh khi mục ký tên ở cuối trang in bị sang trang mới (phần mềm sẽ tự ngắt trang để phần ký tên ở cùng một trang).

Mucluc