Gồm các lệnh thực hiện với hồ sơ như xuất bảng khối lượng, xuất danh mục hồ sơ, xuất hồi ký, tính lại diễn giải khối lượng, in hồ sơ.

1.2.1

Hình 3.1d – Menu Tiện ích

 

STT

TÊN LỆNH

Ý NGHĨA

1

Tính lại diễn giải khối lượng Tính năng này hỗ trợ bạn trong phần quản lý khối lượng, chỉ áp dụng trong sheet Khối lượng

2

Xuất bảng vật liệu Tính năng này hỗ trợ bạn trong quản lý và theo dõi chi tiết vật liệu đầu vào đã được nghiệm thu

3

Xuất các danh mục hồ sơ Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc quản lý chung toàn bộ hồ sơ nghiệm thu

4

Xuất hồi ký Xuất các thông tin, số liệu nghiệm thu đã được lưu trữ nhưng chưa ghi vào nhật ký phục vụ ghi nhật ký.

5

In hồ sơ Tính năng này cho phép bạn in liên hoàn, giúpbạn in ấn hồ sơ nhanh chóng với nhiều lựa chọn

Mucluc