Bạn phải đọc Chương 4 của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP để biết về định mức.

Sau đó bạn phải đọc quyển định mức số 1776/BXD-VP để nắm bắt mặt mũi định mức nó ra làm sao.