Tính năng này rất cần để đi cùng lệnh Tạo bản sao của sheet hiện tại (nhân bản).

Khi nhân bản ra rất nhiều sheet, thì nguồn dữ liệu giữa các sheet vẫn lấy chung từ sheet Danh mục công việc: cột Mẫu bảng biên bản kiểm tra hoặc cột Mẫu bảng nghiệm thu công việc. Điều này sẽ giải quyết bài toán quản lý các sheet tương ứng đầu việc triệt để.

Các cột Mẫu bảng biên bản kiểm tra hoặc cột Mẫu bảng nghiệm thu công việc bên sheet Danh mục NTCV sẽ chứa thông tin các mẫu bảng sử dụng với các biên bản kiểm tra, biên bản nhân bản.

Phần quản lý in cũng đã được cải tiến để khi có việc nhân bản thêm các sheet này thì cũng hiện vào phần in luôn.

TỔ CHỨC GIÁO DỤC GXD
Số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: Ms Thu An 0974 889 500; Ms Phương Anh – 0975 381 900
Email: daotao@giaxaydung.com 
Web: giaxaydung.vn; gxd.vn; gxd.edu.vn; giaxaydung.edu.vn