Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc quản lý chung toàn bộ hồ sơ nghiệm thu gồm: Nghiệm thu vật liệu, Nghiệm thu công việc xây dựng và Nghiệm thu giai đoạn.

Thao tác: Tiện ích/ Xuất các danh mục hồ sơ.

Menu tiện ích, lệnh xuất các danh mục hồ sơ phần mềm QLCL GXD

Menu tiện ích, lệnh xuất các danh mục hồ sơ phần mềm QLCL GXD

–     Các biên bản được liết kê sang bảng Danh mục hồ sơ nghiệm thu ở sheet Danh muc ho so, điều này giúp bạn quản lý và theo dõi tình trạng hồ sơ một cách tổng quát.

Danh mục hồ sơ nghiệm thu trong phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Danh mục hồ sơ nghiệm thu trong phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD