–     Tính năng này hỗ trợ bạn thực hiện việc in ấn hồ sơ nhanh chóng.

–     Thao tác: Tiện ích/ In hồ sơ.

Lệnh in hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng rất linh hoạt

Lệnh in hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng

–     Hộp thoại cho lựa chọn In hồ sơ hiện lên.

Hộp thoại In hồ sơ trong phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

Hộp thoại In hồ sơ trong phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD

–     Chọn các hồ sơ cần in ở mục Tên hồ sơ với các tùy chọn:

Chọn các hồ sơ cần in ở mục Tên hồ sơ

Chọn các hồ sơ cần in ở mục Tên hồ sơ

+ Chọn tất cả hồ sơ: Lưa chọn này sẽ chọn tất cả 3 loại hồ sơ nghiệm thu vật liệu; nghiệm thu công việc xây dựng và nghiệm thu hạng mục công trình, giai đoạn thi công. Nếu áp dụng lựa chọn này sẽ không sử dụng tùy chọn “Tên biên bản nữa”.

+ 1. Nghiệm thu vật liệu: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu vật liệu trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 2. Nghiệm thu công việc xây dựng: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ 3. NT hạng mục CT& giai đoạn TCXD: Sẽ đưa ra các lựa chọn in biên bản thuộc hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình/giai đoạn thi công xây dựng trong tùy chọn “Tên biên bản”.

–     Chọn chi tiết các loại biên bản cần in trong tùy chọn “Tên biên bản”.

Chọn chi tiết các loại biên bản cần in

Trong Hộp thoại In hồ sơ Chọn chi tiết các loại biên bản cần in trong tùy chọn “Tên biên bản”.

+ Các lựa chọn trong “Tên biên bản” sẽ tương tự như trong tùy chọn “Tên hồ sơ”, chúng ta sẽ chọn cho phù hợp với yêu cầu.

–     Chọn số lượng bản in ở mục “Số lượng bản in”.

–     Tùy chọn căn chỉnh dòng khi in: Tùy chọn này sẽ tự động căn chỉnh khi mục ký tên ở cuối trang in bị sang trang mới (phần mềm sẽ tự ngắt trang để phần ký tên ở cùng một trang).