Nếu bạn gặp sự cố với Office 64bit khi cài đặt Quyết toán GXD luôn chọn sheet Ts.

13-12-15 9-09-30 AM

Xử lý bằng cách sau:
1. Tắt hết phần mềm và Excel
2. Download file sau: QuyettoanGXD-Utility.dll
3. Copy/Paste file này vào thư mục cài đặt Quyết toán GXD. Mặc định là C:/Quyet toan GXD