Câu hỏi: Chào anh Thế Anh, trước em có học khóa QLCL công trình online do anh dạy, em có thắc mắc xin hỏi anh: Trong các biên bản nghiệm thu, hồ sơ chất lượng công trình xây dựng: BB nghiệm thu công việc xây dựng; nhật ký thi công; Bản vẽ hoàn công; BB nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng .v.v. thì hồ sơ nào cần ký tên và đóng dấu cty tư vấn giám sát (hồ sơ cần có con dấu của cơ quan TVGS)?

Giải đáp: Mình có vài ý kiến này, mời anh em tham gia thêm nhé. Theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD:

– Điều 8: Ký biên bản nghiệm thu công việc


Thành phần ký có cả giám sát, Chỉ cần Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

Điều 9: Ký Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Thành phần ký có cả Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng. Cần Chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu;

 

– Điều 10: Ký Nhật ký thi công xây dựng công trình

Chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình. Không quy định phải có TVGS. Nhưng nếu giám sát có ý kiến, kiến nghị ghi vào đó thì phải ký vào.

– Điều 11 và Phụ lục II: Bản vẽ hoàn công

Xem mẫu dấu là biết.
Ngoài ra cũng tùy theo hợp đồng xây dựng thỏa thuận, ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nữa (thỏa thuận không vi phạm quy định của pháp luật).