Chia sẻ với bạn đọc, anh/em làm nghiệm thu xây dựng quy định về biểu mẫu biên bản nghiệm thu xây dựng. Quy định tại khoản 1 và 2 Điều 8 Nghiệm thu công việc xây dựng của Thông tư số 26/2016/TT-BXD như sau:

Điều 8. Nghiệm thu công việc xây dựng

1. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung:

a) Tên công việc được nghiệm thu;

b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

d) Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác, nếu có);

đ) Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

e) Phụ lục kèm theo (nếu có).

2. Thành phần ký biên bản nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;

c) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

Như vậy:

1. Nội dung của Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng cứ đủ như mục 1 là được. Các bên A-B-C thiếu hiểu biết, cứ đưa nhiều nội dung vào đó vừa tốn công và lương kỹ sư nhập và chế bản, tốn giấy mực in, rồi hay mâu thuẫn thông tin -> dẫn đến bị bắt lỗi

2. Thành phần ký biên bản cứ như mục 2 là đúng quy định rồi. Quy định của pháp luật hiện nay là muốn gắn trách nhiệm cho người trực tiếp thực hiện công việc. Lưu ý là Điều 8 đang nói về nghiệm thu công việc xây dựng, còn nghiệm thu giai đoạn hoặc công trình thì GXD sẽ chia sẻ ở 1 bài khác.

3. Nhóm Kỹ sư phát triển phần mềm GXD đã nghiên cứu rất kỹ các quy định, lại tham dự các buổi tập huấn và GXD khá gần Bộ Xây dựng, nên nhóm tác giả đã có các tham vấn trực tiếp lãnh đạo và chuyên của Cục Giám định, vì thế bạn yên tâm sử dụng phần mềm QLCL GXD nhé. Các vấn đề pháp lý đã được quan tâm xử lý khá kỹ trong phần mềm QLCL GXD.

Liên hệ Ms Thu An 0974 889 500 để đăng ký sử dụng phần mềm QLCL GXD hoặc truy cập https://gxd.vn để đăng ký bản dùng thử.