Giao diện, menu và chức năng phần mềm QLCL GXD – Phần 2

2.4. Menu Trợ giúp trong phần mềm QLCL GXD

Gồm các lệnh về hướng dẫn sử dụng, thông tin trợ giúp, phiên bản…

Menu hỗ trợ

2.5. Các nút tích dùng để ẩn / hiện các nhóm sheet biên bản trong QLCL GXD

Chạy phần mềm trên Excel 2007 trở lên bạn sẽ thấy các nút này (Excel 2003 không hỗ trợ) để ẩn/hiện các nhóm sheet chứa biên bản hồ sơ chất lượng:

Các nút tích quản lý ẩn/hiện sheet

Hồ sơ chất lượng: Kích vào sẽ hiện/ẩn toàn bộ hồ sơ chất lượng.

Hồ sơ nghiệm thu: Ẩn/hiện các mục quản lý hồ sơ nghiệm thu theo nhóm biên bản.

Hồ sơ khác: Ẩn hiện các mục quản lý nhóm biên bản khác.

► Nghiệm thu vật liệu: Ẩn/hiện nhóm biên bản nghiệm thu vật liệu gồm 6 sheet: Danh mục nghiệm thu vật liệu; Lấy mẫu vật liệu; Nghiệm thu nội bộ vật liệu; Yêu cầu nghiệm thu vật liệu; Nghiệm thu vật liệu và vật liệu nhập về.

► Nghiệm thu công việc: Ẩn/hiện nhóm biên bản nghiệm thu công việc gồm 4 sheet: Danh mục nghiệm thu công việc; Lấy mẫu thí nghiệm hiện trường (áp dụng cho công việc đắp đất, bê tông, các công việc có sử dụng vữa); Nghiệm thu nội bộ công việc; Yêu cầu nghiệm thu công việc và Nghiệm thu công việc.

► Nghiệm thu giai đoạn: Tùy chọn ẩn hiện nhóm biên bản nghiệm thu giai đoạn gồm 4 sheet: Danh mục nghiệm thu giai đoạn; Nghiệm thu nội bộ giai đoạn; Yêu cầu nghiệm thu giai đoạn và Nghiệm thu giai đoạn.

► Nghiệm thu công trình: Tùy chọn ẩn hiện nhóm biên bản nghiệm thu nội bộ hạng mục công trình hoặc công trình để đưa và sử dụng.

Quản lý tiến độ: Ẩn/hiện các nội dung về lập và quản lý Tiến độ thi công

Quản lý khối lượng: Ẩn/hiện nhóm biên bản quản lý khối lượng gồm 2 sheet: Khối lượng và Tổng hợp khối lượng.

Chi phí giám sát: Ẩn/hiện sheet THCP tư vấn, trong đó có bảng tính nội suy các định mức tỷ lệ.

2.6. Menu chuột phải

Ngoại trừ một số vị trí có menu chuột phải riêng như Nhập quy cách lấy mẫu hay Chọn ngày tháng nghiệm thu trong các sheet Danh mục, thì khi kích phải vào vị trí bất kỳ bạn sẽ thấy menu chuột phải như hình dưới.

Menu chuột phải trong sheet Danh muc

Phía trên là các lệnh của Excel, phía dưới phần mềm QLCL GXD có thêm các lệnh sau:

Tên lệnh/ Chức năng

Đánh lại số thứ tự: Đánh lại số thứ tự các công việc hoặc vật liệu trong các sheet danh mục NT Vật liệu hoặc Danh mục NT công việc theo 3 tùy chọn.

In các công việc được chọn: Giúp người dùng có thể tùy chọn in nhanh công việc được chọn

Chèn dòng: Dùng khi muốn chèn thêm n dòng vào các bảng.

Xóa công tác dòng thừa: Xóa công tác thừa ra khỏi danh mục NT

Xóa công tác nghiệm thu: Xóa bỏ công tác trong danh mục công việc và trong bảng khối lượng tại giai đoạn tương ứng

Đưa dữ liệu sang danh mục biên bản: Đưa dữ liệu từ Biểu giá hợp đồng sang Danh mục NT công việc

Đồng bộ các BBNT theo số thứ tự: Đưa số liệu của 1 bản ghi vào tất cả các biên bản (NT nội bộ, yêu cầu NT, nghiệm thu…)

Cập nhật công tác chọn sang bảng khối lượng: Đưa công tác được chọn từ danh mục công việc sang bảng khối lượng

Lập dự toán Man – Month: Dùng để tính chi phí giám sát

Xóa nội dung chi phí tư vấn: Dùng để xóa nội dung chi phí tư vấn tại Sheet Tong hop chi phi tu van