–     Phần mềm sử dụng 2 bộ cơ sở dữ liệu là:

+ Tiêu chuẩn áp dụng: Dữ liệu cho chức năng nhập tiêu chuẩn.

+ Loại công việc: Dữ liệu cho chức năng sử dụng bảng đánh giá chất lượng công việc.

1  Sửa cơ sở dữ liệu Tiêu chuẩn nghiệm thu

–     Có 2 cách để sửa:

+ Sửa trên phần mềm đang chạy: Xem phần 2.4.1 có hướng dẫn chi tiết cách thêm và sửa tiêu chuẩn.

+ Sửa trực tiếp file CSV tiêu chuẩn.

–     Để sửa trực tiếp file CSV tiêu chuẩn ta thao tác như sau:

Mở file TCVN.csv trong đường dẫn C:\QLCL GXD\Dulieu.

 Hình 2.20 - File cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn TCVN.CSV

Hình 2.20 – File cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn TCVN.CSV

–     Các bạn hoàn toàn có thể xóa, sửa hay thêm vào bất kỳ tiêu chuẩn nào với nguyên tắc: mã tiêu chuẩn đánh ở cột A; tên tiêu chuẩn tương ứng trong cột B.

–     Sau khi sửa xong các bạn lưu lại, đóng file TCVN.csv. Bây giờ khi sử dụng phần mềm thì bảng tra tiêu chuẩn áp dụng sẽ theo nội dung mà bạn đã chỉnh sửa.

  • Lưu ý: Sau khi sửa file TCVN.csv các bạn nên copy riêng ra để lưu lại (đề phòng trường hợp cài lại hệ điều hành hoặc cài lại phần mềm)

 

Mucluc