File mẫu nhiều đầu việc có sẵn 

Nếu bạn muốn tham khảo file mẫu thì có thể phần mềm rồi mở file hoặc dùng lệnh: Hồ sơ > Chọn mẫu hồ sơ rồi chọn file QLCL Congtrinh-test.xltm

Chọn file hồ sơ mẫu trên QLCL GXD 

Khi đó phần mềm sẽ mở file hồ sơ mẫu có nhiều đầu việc, hạng mục và giai đoạn. Điều này giúp các bạn mới tìm hiểu dễ dàng thực hành chạy biên bản nghiệm thu, chạy các lệnh xuất số liệu các bảng…

File HS mẫu thực hành trên QLCL 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD