Thực hiện hoàn toàn tương tự các phần nghiệm thu vất liệu và nghiệm thu công việc

Mucluc