Đưa nội dung kiểm tra vào nhật ký thi công

Tại bảng danh mục công việc, đối với các biên bản có phiếu kiểm tra, tại các vị trí KT có nhập ngày nhật ký sẽ đưa dữ liệu vào công việc thi công hoặc nếu nhập ngày nghiệm thu sẽ đưa vào nghiệm thu công việc ở sheet nhật ký.

Ví dụ minh họa

Ví dụ:

Công tác AB.11313: Đào móng băng, bằng thủ công, rộng ≤3m, sâu ≤1m, đất cấp III

Công tác này có phiếu kiểm tra: Kiểm tra móng băng.

Công việc đang thi công, bạn chỉ cần nhập thời gian vào cột Nhật ký. Khi đó, bạn chuyển sang sheet nhật ký và chọn Spin lại sẽ được kết quả như hình (a)

Nếu công việc được nghiệm thu, bạn nhập thời gian vào cột Nghiệm thu công việc. Khi đó, bạn chuyển sang sheet nhật ký và chọn Spin lại sẽ được kết quả như hình (b)

Hình a: Ghi nhật ký tại mục Công việc đang thi công

Hình b: Ghi nhật ký vào mục Nghiệm thu công việc

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD