2.1. Trường tổng hợp chúng tôi có thể có một số ít

Hướng dẫn sử dụng: chúng ta có thể sử dụng tính năng của họ Tiến hành:

–       1: Sau khi khai vị nhân tính trong tờ Thông tin, chuyển sang tờ Ký tên, trong khi đưa ra như sau:

 2Phần mềm 3,37a

– (       2): Sang hát tại chỗ NT cong viec, thành phần tham gia Kết nối sau khi nam như vậy 1 , trong khi ở Nam Triều sau:

 3Phần mềm 3,37b

– Phần       3: Tiến hành

Như cái 3,37b ở trên, chúng ta ở trong đó

+ Phần tử b) Đại số của bạn

+ Phần tử c) Đại số của họ

 

Trong phần mềm của chúng tôi

+ Phần mềm của bạn có thể có

 4Phần mềm 3,37c – Phần mềm

 

+ Bộ tài liệu của chúng tôi

 5Phần mềm 3,37d

 

Và kết quả thu đấu và đúng theo yêu cầu như sau:

 6Phần mềm 3,37e

Lưu ý: Khi có một phần hai, tham gia, một phần của nhau, một phần của nhau, một phần của nhau. .

2.2. Tổng cộng thay đổi số lần tham gia

Trong quá khứ thi công, có thay đổi sự tham gia cùng nhau, bạn có thể có sự quan tâm đến sự tham gia của bạn. Bạn có thể làm việc với nhau. Bạn có thể có một phần của bạn Hà Đông:

Phần 1: Thiết lập một phần của chúng tôi

 7Hình 3,38a – Thay đổi bản đồ

 

 

Phần 2: chúng tôi, trò chơi, trò chơi, trò chơi, trò chơi điện tử

Examples trong biên bản nghiệm thu hạng mục / period of, hạng mục Phần móng defined components join nghiệm thu theo group ‘default. Giả thiết on nghiệm Thu Hằng mục Phần thân have sự changing người ký as in Bước 1.

You to tấm Danh mục nghiệm thu period of, at line biên bản nghiệm thu P hần thân , enter số “1” vào cột Ký biên bản . Sáu into biên bản nghiệm thu period of will be found components join ký nghiệm according to the group 1 automatically be input biên bản nghiệm thu cua hang mục Phần thân

 số 8Hình 3,38b – Thay đổi bản đồ

Kết quả thuén như sau:

– Biên bản cuối cùng có thể tải về

 9Hình ảnh 3,38c – Thay đổi bản đồ

– Biên bản cuối cùng có thể thay đổi:

 10Phần mềm 3,38d – Thay đổi bản đồ

 

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD