Tùy biến chỉnh sửa được số biên bản trong biên bản lấy mẫu

Đối với những công việc có lấy mẫu, nếu tại cột Mã HSNT trống, thì phần mềm sẽ đổ số biên bản mặc định như lập trình của phần mềm (Số biên bản được đánh lần lượt từ 1 đến hết cho những công việc có lấy mẫu).

Danh mục NT công việc

Biên bản

Nếu tại cột mã HSNT có đánh mã HSNT (Đánh mã cùng dòng lấy mẫu – dòng có ký hiệu LM) thì phần mềm sẽ đổ số biên bản lấy mẫu theo mã mà bạn vừa đặt ở cột mã HSNT.

Danh mục NT công việc

Biên bản

Có thể Spin biên bản lấy mẫu theo 2 cách :

  1. Spin theo số thứ tự biên bản lấy mẫu
  2. Spin theo số thứ tự công việc

(2 cách spin biên bản Lấy mẫu )

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD