Câu hỏi: Mỗi công việc không chỉ có 1 tiêu chuẩn nghiệm thu mà có thể 2, 3, 4… phần mềm QLCL GXD có tính năng add group tiêu chuẩn, đổ tự động theo công việc và có con chạy để thay đổi nhóm tiêu chuẩn không?

Trả lời:

Phần mềm QLCL GXD cho phép bạn tra tiêu chuẩn gán cho công việc như tra mã dự toán, dự thầu. Khi tra, một công việc có thể chọn nhiều tiêu chuẩn. Bạn có thể giữ Ctrl để chọn nhiều tiêu chuẩn đổ vào danh mục công việc, danh mục vật liệu nghiệm thu. Khi sang bên biên bản bấm con chạy, tất cả các tiêu chuẩn sẽ tự động đổ sang biên bản. Khi số lượng tiêu chuẩn thay đổi, biên bản sẽ tự động co giãn thêm/bớt dòng theo số tiêu chuẩn đó. Đây là một trong những tính năng rất hay của phần mềm QLCL GXD.

 7

Mucluc