Câu hỏi: Tại sao trong BB này lại có Chủ đầu tư + Đơn vị TVGS ký. Nếu CĐT trực tiếp giám sát thì chỉ có CĐT ký, hoặc CĐT thuê TVGS thì TVGS ký. Nếu như CĐT có đủ năng lực để ký vào BB đó thì cần gì thuê TVGS nữa? Và không lẽ CĐT ký hết số BB đó sao?

Trả lời: 

Vẫn là vấn đề thành phần tham gia nghiệm thu. Theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP hoặc Thông tư số 10/2013/TT-BXD chỉ nêu biên bản này cần 2 thành phần là Tư vấn và Nhà thầu. Một số biểu mẫu vẫn để có CĐT tham gia. Đối với công trình cụ thể của bạn, sử dụng biểu mẫu không có thành phần CĐT thì có thể xóa bỏ nội dung này khỏi biểu mẫu.
Mucluc