Thông tư số 86/2011/TT-BTC Archive

Mục lục các điều khoản của Thông tư số 86/2011/TT-BTC

Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Điều 2.

Điều 29. Điều khoản thi hành – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 8 năm 2011,

Điều 28. Xử lý chuyển tiếp – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

1. Các vấn đề liên quan đến mức tạm ứng vốn, thu hồi vốn ứng thực

Điều 27. Đối với Kho bạc nhà nước – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

1.  Hướng dẫn chủ đầu tư mở tài khoản để được thanh toán vốn đầu tư.

Điều 26. Đối với cơ quan Tài chính các cấp – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

1. Đảm bảo đủ nguồn vốn theo quy định của Bộ Tài chính để Kho bạc

Điều 25. Đối với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý

Điều 24. Đối với chủ đầu tư – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định. Tiếp nhận và sử

Điều 23. Kiểm tra – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước

Điều 22. Quyết toán vốn đầu tư – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

Việc quyết toán vốn đầu tư hàng năm và quyết toán vốn đầu tư khi dự

Điều 21. Báo cáo – Thông tư số 86/2011/TT-BTC

1. Đối với các chủ đầu tư, các Bộ và các tỉnh: thực hiện chế độ