Tháng: Tháng Một 2015

12. Thành phần tham gia ký biên bản nghiệm thu công việc

Câu hỏi: Tại sao trong biên bản nghiệm thu lại có Chủ đầu tư + Đơn vị Tư vấn giám sát ký. Nếu Chủ đầu tư trực tiếp giám sát thì chỉ có CĐT ký, hoặc CĐT thuê TVGS thì TVGS ký. Nếu như CĐT có đủ năng lực để ký vào biên bản đó thì cần gì thuê TVGS nữa? Và không lẽ CĐT ký hết số biên bản đó sao? Trả lời: Vẫn là vấn đề thành phần tham gia nghiệm thu. Theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP hoặc Thông tư số 10/2013/TT-BXD chỉ nêu biên bản nghiệm thu cần 2 thành phần là Tư vấn và Nhà thầu. Một số biểu mẫu biên bản vẫn để có CĐT tham gia. Đối với công trình cụ thể của bạn, sử dụng biểu mẫu không có thành phần CĐT thì có thể chọn lại thành phần ký biên bản hoặc xóa bỏ nội dung này khỏi biểu mẫu. Bạn xem video dưới và xem thêm bài Quản lý thành phần tham gia nghiệm thu, xử lý khi có sự thay đổi nhân sự Bạn xem thêm Bài tập 3: Thêm bớt thành phần ký biên bản tại mục Thực hành bài tập với phần mềm. Tham khảo video về cách thêm thành phần ký biên bản, trường hợp bớt đi bạn làm ngược lại hoặc đơn giản là ẩn các...

Read More

11. Thành phần ký trong Phiếu yêu cầu nghiệm thu

Câu hỏi: Có khi đơn vị thi công nghiệm thu nội bộ xong thì yêu cầu đơn vị giám sát hoặc chủ đầu từ nghiệm thu công việc, tại sao phiếu yêu cầu nghiệm thu lại có đơn vị TVGS ký được ? Trả lời: Trong thực tế có nhiều mẫu khác nhau, có mẫu chỉ có tên nhà thầu, có mẫu yêu cầu có ghi TVGS ký nhận khi nhận được phiếu yêu cầu. Biểu mẫu của bạn không có thì bạn chủ động điều chỉnh hoặc xóa nội dung đó hoặc chỉnh lại mẫu template của phần mềm. Bạn có thể tùy biến biểu mẫu của phần mềm cho phù hợp với nhu cầu của mình. Chỉnh 1 lần và sử dụng lại nhiều lần. Bạn xem video dưới và xem thêm bài Quản lý thành phần tham gia nghiệm thu, xử lý khi có sự thay đổi nhân sự Bạn xem thêm Bài tập 3: Thêm bớt thành phần ký biên bản tại mục Thực hành bài tập với phần...

Read More

10. Chức danh ở phần Ký biên bản

Câu hỏi: Ở mục thành phần, có thể ghi rõ chức danh người ký biên bản, để người sử dụng nhập không bị nhầm? Ví dụ: Mình ghi luôn người nào là Chỉ huy trưởng, người nào là kỹ thuật… Trả lời: Chức danh và tên người ký biên bản được quản lý tự động. Chỉ liệt kê một lần và khai báo người ký một lần. Cách thực hiện: Xem hướng dẫn tại Chương 3 mục...

Read More

9. Vị trí thi công ghi trong biên bản nghiệm thu

Câu hỏi: Trong biên bản nghiệm thu nội bộ, vị trí thi công nghĩa là sao? Tại mục công trình trong biên bản, sao nội dung không ghi rõ là đang ở công trình nào luôn vì có thể chiếu từ bảng thông tin qua mà? Trả lời: – Vị trí thi công: Là vị trí mà công việc thực hiện. Cấu kiện nghiệm thu có thể trùng tên. Nhưng vị trí phải được xác định, bạn có thể ghi luôn vị trí cùng tên đối tượng nghiệm thu hoặc tách riêng ra. Ví dụ: Nghiệm thu (cốt thép, ván khuôn hoặc bê tông) cột thì vị trí thi công là Trục X1/Y1; X1/Y2,… Với tường thì có thể vị trí là tường thuộc căn hộ số bao nhiêu tầng mấy, cũng có thể tường trên một trục hoặc tường trong một khu vực. Với dầm sàn thì vị trí sẽ là khu vực: Tầng 1 trục X1~X5/Y2~Y8. – Tại công trình: Phần mềm có thể tùy biến biểu mẫu cho phù hợp với từng cá nhân, công trình, yêu cầu quản lý của CĐT, TVGS và nhà thầu. Bạn hoàn toàn có thể nhập công thức link nội dung của mục công trình đơn giản như bạn đề...

Read More

Đầu tư cho cuộc đời

Đầu tư cho bản thân là lợi nhất

Kích để biết chi tiết về khóa học rất hay này