Thao tác: Hồ sơ/Các tùy chọn

Lệnh Tùy chọn trên menu Hồ sơ của phần mềm QLCL GXD

Lệnh Tùy chọn trên menu Hồ sơ của phần mềm QLCL GXD

Hộp tùy chọn hiện lên, ta tích chọn các chế độ phù hợp với yêu cầu của hồ sơ.

Hộp thoại các tùy chọn phần mềm quản lý chất lượng công trình GXD

Hộp thoại các tùy chọn phần mềm quản lý chất lượng công trình GXD

–     Nếu chọn Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng thì trong biên bản sẽ hiện bảng như sau:

Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành bảng

Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành bảng

–     Nếu bỏ tùy chọn nói trên thì sẽ chuyển sang dạng như sau:

Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành các dòng ghi thông tin

Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành các dòng ghi thông tin

–     Hoặc nếu chọn Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng thì mục nội dung nghiệm thu trong sheet NT nội bộ vật liệu sẽ như sau:

Mục b, sheet NT nội bộ vật liệu chuyển thành bảng

Mục b, sheet NT nội bộ vật liệu chuyển thành bảng