Từ sau 01/10/2019 Tư vấn giám sát viên (TVGS viên) có phải ký vào BBNT công việc xây dựng theo Thông tư 04/2019/TT-BXD không?

Tình trạng thực tế hiện nay tất cả các BBNT công việc xây dựng đều do TVGS trưởng và Chỉ huy trưởng công trường ký.

  • Thông tư số 26/2016/TT-BXD không quy định chi tiết TVGS viên phải ký vào BBNT công việc do mình giám sát.
  • Đồng thời Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng có hiệu lực ngày 01/10/2019 đã xác định rõ trách nhiệm của TVGS viên.

Chính vì không ghi chi tiết là TVGS viên hay TVGS trưởng ký, nên hiện nay Vậy nên đại đa số các Nhà thầu và TVGS đều để TVGS trưởng và Chỉ huy trưởng ký hết tất cả các BBNT (biên bản nghiệm thu) công việc. Tôi xin hỏi 1 công trình thi công trong khoảng thời gian từ Tháng 7 đến tháng 12/2019, thì từ sau ngày 01/10/2019 TVGS viên có phải ký vào BBNT công việc xây dựng theo quy định của Thông tư số 04/2019/TT-BXD hay không ?

Trả lời:

Tư tưởng của Thông tư số 26/2016/TT-BXD là những người trực tiếp tại hiện trường, sâu sát trực tiếp với công việc sẽ ký vào biên bản nghiệm thu công việc. Khi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD mới ban hành, GXD đã tổ chức hội thảo, các chuyên gia là lãnh đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng đã phổ biến như vậy. Từ đó các giảng viên của GXD trong các khóa học Quản lý chất lượng công trình GXD đều phổ biến cho anh/em như vậy, vấn đề này cũng đơn giản, dễ hiểu thôi.

Thành phần ký biên bản là người Người giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư

Thành phần ký biên bản là người Người giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư

Tuy nhiên, sau khi Thông tư số 04/2019/TT-BXD ra đời, thì chúng ta thấy là Thông tư số 26/2016/TT-BXD đã nói chưa rõ, mới dẫn đến tình trạng như của bạn nói. Thông tư số 04/2019/TT-BXD đã quy định rõ: Tư vấn giám sát viên ký biên bản nghiệm thu công việc, nếu Tư vấn giám sát trưởng tham gia trực tiếp giám sát thì ký nghiệm thu.

Trách nhiệm và quyền hạn của Tư vấn giám sát viên

Trách nhiệm và quyền hạn của Tư vấn giám sát viên

 

Trách nhiệm và quyền hạn của Tư vấn giám sát trưởng theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD

Trách nhiệm và quyền hạn của Tư vấn giám sát trưởng theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD

Các quy định trước không mâu thuẫn, Thông tư số 04/2019/TT-BXD chỉ là quy định rõ và chi tiết hơn thôi.

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP thì nhà thầu TVGS phải “Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;”. Chủ đầu tư thuê TVGS, khi làm việc với Nhà thầu thì TVGS là người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư (có thể CĐT cử cả cán bộ của CĐT tham gia cùng TVGS nữa, thường gọi là giám sát A phân biệt với TVGS). Như vậy thì phải thông báo rõ trách nhiệm của Tư vấn giám sát: trong đó ai sẽ là người ký biên bản rồi thì mới đúng quy định. Và những người đã có học tập, được tập huấn, được phổ biến, hiểu rõ thì đều sử dụng TVGS viên và Kỹ thuật trực tiếp của Nhà thầu để ký biên bản Nghiệm thu công việc.

Sau thời điểm 01/10/2019 trách nhiệm của từng cá nhân trong hệ thống quản lý của TVGS phải thực hiện trách nhiệm của mình do đã có quy định rõ ràng hơn. Theo quy định như này là thực hiện theo Thông tư số 04 từ thời điểm 01/10/2019 rồi:

Hiệu lực thi hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD

Hiệu lực thi hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD