• Tùy chọn hiện bảng đánh giá kết luận nghiệm thu:

Thao tác: Hồ sơ/Các tùy chọn

 Hình 2.2 - Menu hồ sơ

Hình 2.2 – Menu hồ sơ

Bảng tùy chọn hiện lên, ta tích chọn các chế độ phù hợp với yêu cầu của hồ sơ.

Hình 2.3 - Bảng các tùy chọn 

Hình 2.3 – Bảng các tùy chọn

–     Nếu chọn Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng thì trong biên bản sẽ hiện bảng như sau:

 Hình 2.4a - Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành bảng

Hình 2.4a – Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành bảng

–     Nếu bỏ tùy chọn nói trên thì sẽ chuyển sang dạng như sau:

 Hình 2.4b - Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành các dòng ghi thông tin

Hình 2.4b – Mục b, sheet NT nội bộ công việc chuyển thành các dòng ghi thông tin

–     Hoặc nếu chọn Sử dụng bảng kiểm tra đảm bảo chất lượng thì mục nội dung nghiệm thu trong sheet NT nội bộ vật liệu sẽ như sau:

 Hình 2.4c - Mục b, sheet NT nội bộ vật liệu chuyển thành bảng

Hình 2.4c – Mục b, sheet NT nội bộ vật liệu chuyển thành bảng

Mucluc