Câu hỏi: Hồ sơ đề xuất và Hợp đồng thi công tại sao lại để chung 1 dòng, vì Hồ sơ đề xuất và Hợp đồng không thể có cùng 1 số và cùng 1 ngày được?

Trả lời:

Đúng là nếu ghi chung dòng thì phải ghi số của cả hai loại, không thì phải tách ra. Chúng tôi sẽ nghiên cứu nâng cấp phần mềm và biểu mẫu ở điểm này.

Mucluc