Select Page

Month: July 2014

22. Các tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán, theo phân khu (zone, tầng, hạng mục,…); theo dõi tình trạng ký hồ sơ

Câu hỏi: Vì có những hồ sơ làm ra nhưng chưa được ký ngay do thiếu sót hay vướng mắc, các hồ sơ mới vẫn làm, hồ sơ tồn đọng cần được quản lý. Phần mềm chưa có tính năng phân loại hồ sơ theo loại công việc, theo đợt thanh toán,...

Read More

21. Tính năng bảo mật người dùng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Tính năng bảo mật người dùng, chống xóa file dữ liệu trong phần mềm thực hiện như thế nào? Trả lời: Bạn có thể dùng chức năng Protect của Excel để bảo vệ nội dung, chống sửa xóa, thay đổi tùy ý của: Ô (cell), bảng tính...

Read More

18. Quản lý lấy mẫu hiện trường và kết quả thí nghiệm – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Phần mềm thiếu mục quản lý kết quả thí nghiệm; 4. Thiếu quản lý lấy mẫu hiện trường? Trả lời: Hiện tại trong phiên bản này chưa có. Hai vấn đề này sẽ được bổ sung nhanh. Phiên bản mới tới đây sẽ có phần biên bản lấy mẫu...

Read More

16. Về chất lượng công việc xây dựng – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Trong bảng đó mình phải đánh lại nội dung, không chiếu nội dung qua được sao? Trả lời: Trong bảng đó mình không phải đánh lại nội dung. Phần mềm tự động thực hiện. Dữ liệu được tự đổ ra theo loại (mã công...

Read More

17. So sánh giữa giải pháp phần mềm QLCL GXD với sử dụng Merge Mail- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD

Câu hỏi: Thực tế hiện nay cán bộ, kỹ sư thường làm hồ sơ chất lượng bằng cách sử dụng chức năng Merge Mail của Word phối hợp với Excel. Trả lời: Quản lý danh mục hồ sơ nghiệm thu trên Excel, còn biên bản thì dùng tính năng Mail...

Read More